Sa Kung Paano Hinabi

(salin sa Filipino ng Tula ni Rumi mula sa bersiyong English ni Coleman Barks)

“Ang daan ay puno ng dalisay na sakripisyo.

Ang talahibang nakaharang sa iyong landas ay anumang
nagpapanatili sa iyo roon, anumang takot ay sisira sa’yo
sa maliliit na piraso tulad ng salaming bote.

Ang landas na ito ay nangangailangan ng katatagan at kalakasan, kahit pa
puro ito bakas ng mga paa!

Sino ang iyong mga kasama?
Sila ang hakbangan ng iyong hagdan. Gamitin mo sila!
Sa piling nila higit na mapabibilis ang iyong pag-angat.
Maaaring masaya ka sa paglalakbay mo mag-isa, ngunit kung kasama sila
higit na malayo ang iyong mararating, higit na mabilis.

Ang naglalakbay nang masigla papunta sa adwana
upang bayaran ang buwis ng kaniyang paglalakbay ay higit na
gagaan ang kalooban kung kasama niya ang mga kaibigan.

Bawat propeta ay naghahangad ng makakasama.
Walang silbi ang pader na nakatayong mag-isa, ngunit ang tatlo o apat na pader
na magkakasama, masusuportahan nila ang isang bubong at mapananatiling tuyo
at mainam ang mga butil.

Kung ang tinta ay ipanunulat, ang blankong papel
ay makapagsasalita.
Ang mga talahib at damo ay kailangang mahabi upang magamit bilang banig. Kung
hindi sila ilalala,
mahihipan sila palayo nang malakas na hangin.

Tulad nito, pinagpares ni Allah ang
bawat nilalang, at ginawang magkaibigan.”

Ganito magtalo ang ibon at ang nanghuhuli nito
tungkol sa pagiging lagalag at ng Islam.

Isa itong mahabang debate.
Si Husam, pinaikli ang kanilang pagtatalo.
Ginawa ang Mathnawi nang higit na mabilis at bawas sa kagaspangan.
Ang mabilis na tunog ay higit na nakahahalinang pakinggan.

*** Ang Mathnawi, kilala rin bilang Masnavi, ay koleksiyon ng anim na serye ng tula ni Rumi tungkol sa espirituwal na pamumuhay. Itinuturo ito sa mga tagasunod ni Rumi o ng mistikong Islam. Si Rumi ay kilala sa Kanlurang Asia bilang pinakamahusay na makatang mistiko.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s