Ang Sakit at Biyayang Dulot ng Bagong Saltang Nilalang (Isang Parabula)

Isang alimango ang napadpad sa kaharian ng mga langgam. Magiliw siyang tinanggap ng reyna at sinaluduhan pa ng mga kawal ng kaharian. Sa una, siya ay nanggilalas sa mahahabang linya na tila sumasayaw at nawili sa nakamamanghang galaw ng mga ga-tuldok na nilalang.

Nang mainip, inaya ng alimango ang mga langgam na makipaglaro, ngunit hindi sila kumibo. Sa inis, hinasa ng alimango ang dalawang panipit at isa-isang dinutdot ang anumang maabot. Ginambala nito ang mga langgam na abalang pinaghahandaan ang parating na unos.

Isa… dalawa.. tatlo… higit pa nga rito ang nasaktan, mabigyan lamang ng kasiyahan ang dayuhan. Ang totoo, may nais itong patunayan: ang baguhin ang lunggatîng nababalot sa kaharian…

Tiningnan ng mga langgam ang nangungulit na alimango. Sandali silang huminto sa pagsúong upang magpahiwatig ng isang pangitain—isang pangitain mula kay Shiva, ang tagapagpanatili. Hanggang sa unti-unting luminaw ang pangitain.

Sa isang kumpas, lumabas ang labindalawang hanay ng magigiting na sundalo. Ilang saglit pa ay may tumalsik na talukab.

Nanalangin ang mga langgam. Nagpasalamat sa panibagong biyaya—ang biyaya ng pagpapakasakit, ang biyaya ng bagong trabaho, at ang biyayang nasa kanilang hapag.

(Ang alimango ay representasyon ng mga hamon sa buhay ng mga manggagawa. Ang mga hamon na ito ay tinatanggap sang-ayon sa inaasahang kilos mula sa kanila: ang patuloy na gumawa at tuparin ang mga iniatas na tungkulin. Magpasalamat po tayo sa mga parating na trabaho o mga dagdag na tungkulin.)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s