Sa Kung Paano Hinabi

(salin sa Filipino ng Tula ni Rumi mula sa bersiyong English ni Coleman Barks) “Ang daan ay puno ng dalisay na sakripisyo. Ang talahibang nakaharang sa iyong landas ay anumang nagpapanatili sa iyo roon, anumang takot ay sisira sa’yo sa maliliit na piraso tulad ng salaming bote. Ang landas na ito ay nangangailangan ng katatagan … More Sa Kung Paano Hinabi